Związek Nauczycielstwa Polskiego

 Zarząd Oddziału w Dębnie
74-400 Dębno, ul. Droga Zielona 1, tel / fax: 957602499, e-mail: debno@znp.edu.pl
 

 

 
 

Strona Główna

Zarząd

Sekcje Statut Kontakt Dokumenty  
 
   

Informacja z działalności Zarządu Oddziału ZNP w Dębnie za okres 01.01.2011 – 30.06.2011 roku

 

 W w/w  okresie czasu:

·        Prezes Oddziału uczestniczyła w 3 naradach Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego w Szczecinie

·        Prezes Oddziału uczestniczyła w 3  naradach dla prezesów Oddziałów w Szczecinie

·        Zarząd Oddziału uczestniczył w 3  posiedzeniach

·        Zarząd Oddziału oraz prezesi Ognisk uczestniczyli w 6 naradach

W trakcie posiedzeń i narad przyjęto:

·        Plan pracy ZO ZNP na rok 2011

·        Plan pracy Komisji Rewizyjnej

·        Plan pracy Sekcji Emerytów i Rencistów na rok 2011

·        Preliminarz finansowy na rok 2011

·        Uchwały finansowe  pierwszej połowy roku 2011

·        Regulamin wewnętrzny pracy Zarządu

·        Zakres kompetencji zadań członków sekretariatu i prezydium Zarządu Oddziału ZNP w Dębnie
 

Zapoznano się z:

·        Oczekiwaniami związkowców naszego Oddziału w toku przeprowadzonych ankiet

·        Realizacją art. 42 ust.2 pkt2

·        Problemami nauczycieli i pracowników oświaty
 

Członkowie ZNP brali udział w szkoleniach dla:

·        Prezesów Oddziałów

·        Prezesów oraz Zarządu Oddziału

·        Przewodniczących Komisji Rewizyjnych

·        Pracowników Administracji i Obsługi

·        Przewodniczących Sekcji Emerytów i Rencistów
 

Zorganizowano:

·        Zabawę karnawałową

·        Uroczystą kolację z okazji Dnia Kobiet – SEiR

·        Zakupiono i wręczono słodkie upominki z okazji Dnia Kobiet – sekcja pracowników czynnych

·        Warsztaty bibułkarskie oraz zajęcia w  Sekcji Plastycznej

·        Wycieczkę do Torunia i Ciechocinka

·        Festyn Rodzinny „Czerwcówkę”

·        Spotkanie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk z pracownikami JST oraz niektórymi radnymi miasta Dębno

 Ponadto:

·        Wystąpiliśmy do Burmistrza Miasta Dębno pana Piotra Downara z prośbą o rozważenie możliwości podwyżek dla pracowników Administracji i Obsługi

·        Ubezpieczyliśmy Członków naszego Oddziału w Nauczycielskiej Agencji        

Ubezpieczeniowej

·        Odwiedzaliśmy naszych Członków honorowych pamiętając o ważnych uroczystościach np. 100 i  106 urodzinach, życzeniach świątecznych

·        Koleżankom Monice Stąsiek i Agnieszce Biernat Jundziłł gratulujemy urodzenia dziecka i życzymy by rozwijało się zdrowo i było pociechą dla swych rodziców

·        Koleżankom i Kolegom

Krystynie i Waldemarowi Pożaryckim, Barbarze Sadło, Agnieszce 

Myszczyszyn Węgier, Wiesławie Orłowskiej, Elżbiecie Wojciechowskiej,

Janinie Grądziel, Beacie Grądziel, Henrykowi Dżonowi, Monice  

Jelińskiej, Jadwidze Zięciak,  Marcie Kwiatkowskiej,

Składamy kondolencje z powodu utraty jednego z rodziców,

         a Koleżance Grażynie Wiarus z powodu utraty męża.
 

 
Copyright © 2010-2011 ZNP Zarząd Oddziału w Dębnie