Strona Główna

Zarząd

Sekcje Statut Kontakt Dokumenty  
 
   


Stanowisko Zarządu Głównego ZNP z 17 września br.

ws. projektu zmian w ustawie o systemie oświaty

 
EtykaZarząd Główny ZNP z dezaprobatą przyjmuje propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej, zawarte w  projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Zarząd Główny ZNP zdecydowanie sprzeciwia się  zmianom dotyczącym umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego przekazywania różnym podmiotom prawnym lub fizycznym placówek oświatowych bez względu na liczbę uczniów lub słuchaczy, a także umożliwienia związkom komunalnym prowadzenia szkół i placówek.

Zmiany proponowane przez MEN dotyczące przekazywania szkół i placówek przyczynią się do dalszej komercjalizacji oświaty prowadzonej przez samorządy terytorialne, co w konsekwencji oznacza pozbywanie się przez państwo odpowiedzialności za spójność systemu edukacji.

Zarząd Główny ZNP nie zgadza się na rozszerzenie możliwości zatrudniania w szkołach podstawowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego osób niebędących nauczycielami.

Skutkiem umożliwienia zatrudniania osób bez kwalifikacji pedagogicznych będzie obniżenie jakości kształcenia i wychowania, a także zwiększenie skali bezrobocia wśród nauczycieli.

Zarząd Główny ZNP jest przekonany, że celem powyższych propozycji MEN jest przede wszystkim dalsze ograniczenie stosowania Karty Nauczyciela w szkołach i placówkach publicznych.

Zarząd Główny ZNP domaga się usunięcia powyższych zapisów z projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Zobacz także

 

 

 
Copyright © 2010-2013 ZNP Zarząd Oddziału w Dębnie